Bentang Anyar

Bentang Anyar

Rp23.400,00

Bentang Anyar
Komar Endrasmara, S.Pd.
SK: 481.3/Kep.964-Disdik/2009
ISBN: 9789796782765
Kategori: Mulok
Jenjang: SD
Mapel: Mulok Jabar
Ukuran: A5
Warna isi: 2 W
Halaman: 80
Kertas cover: Ivory / AC 210 gr
Kertas isi: HVS 70 gr
Jilid: Jahit Kawat
Penerbit: Sarana Pancakarya Nusa, PT

Quantity:

Product Description

Sakumaha ku dipikanyaho yen basa Sunda mah moal leupas tina sastra Sunda nu kacida alusna.
Boh caritana boh puisina. Namung, ayeuna mah nilik ka jaman kiwari teh bacaan basa Sunda teh
geus jarang dipanggihan ku urang jeung langka. Ku sabab eta medalna ieu carita mangrupa salah
sahiji tarekah pikeun ngeuyeuban bacaan dina basa Sunda sakaligus ngawanohkeun basa Sunda.
Buku carita anu dijudulan Bentang Anyar ieu teh mangrupa carita anu diajangkeun pikeun barudak anu
eusina salian ti hayang mere pengeweruh sarta ngawanohkeun kasenian Sunda. Kasenian di budaya
Sunda teh loba pisan jenisna.

Additional Information

Weight 0.100 kg

Tujuan Pengiriman